Heleen de Jong

Advies

  • Geregistreerd MfN Mediator
  • Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon Integriteit
  • Coaching - Advies - Training

Veilige School

Wetgeving

Arbeidsomstandighedenwet (1985 en 1994)
Vierde Onderwijsemancipatienota (1993-1996)

Bij Stichting Handen Thuis - in de jaren tachtig het speciale meldpunt voor ongewenste intimiteiten op het werk - komen in die tijd bijzonder veel klachten uit het onderwijs binnen. Voor deze bedrijfstak is dan nog niets wettelijk geregeld qua bescherming van werknemers tegen intimidatie. Onderwijsminister Wim Deetman vindt dit een belangrijk signaal en het onderwijs gaat onder de Arbeidsomstandighedenwet van 1985 vallen. Daarin wordt de preventie van seksuele intimidatie op de werkplek geregeld, in 1994 komt daar een bepaling bij over het beschermen van personeel en leerlingen tegen agressie en geweld. Het onderwijs voegt er zelf discriminatie en pesten aan toe. De streefdoelen in de Arbowet werkt de overheid uit in haar vierde Ondenwijsemancipatienota. Hierin wordt scholen aanbevolen te zorgen voor vertrouwenspersonen, een klachtenregeling en een klachtencommissie.

Wet op de kwaliteitszorg (1998)

Met de Wet op de Kwaliteitzorg - ook wel Kwaliteitswet genoemd - komen administratieve klachten in relatie tot de schoolorganisatie ook onder het klachtrecht te vallen. Dit betekent dat betrokkenen officieel aan de bel kunnen trekken als het gaat om zaken als zittenblijven, onderhoud van het gebouw, of de aanpak van leerproblemen. Het klachtrecht geldt voortaan voor ouders, leerlingen en personeel. De bedoeling is dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en er een betere communicatie komt tussen alle betrokkenen. Scholen voor basis- en voortgezet ondenrwijs moeten voortaan verantwoording afleggen over hun onderwijsbeleid in de schoolgids en het schoolplan.

Wet Bestrijding van Seksueel Geweld en Seksuele Intimidatie in het Onderwijs (1999)

De Wet bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs regelt een meld- en aangifteplicht bij een vermoeden van ontucht met, of aanranding of verkrachting van een minderjarige leerling binnen de schoolsituatie. Personeel dat vermoedt dat iemand binnen de school zich hieraan schuldig maakt, is verplicht dit te melden aan het bevoegd gezag, dat op zijn beurt aangifte moet doen bij politie of justitie. Ook meldt het bevoegd gezag dit vermoeden bij de vertrouwensinspecteur. Dit is iemand van de onderwijsinspectie met additionele taken.

Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!