Heleen de Jong

Advies

  • Geregistreerd MfN Mediator
  • Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon Integriteit
  • Coaching - Advies - Training

Veilige School

Contact- en vertrouwenspersoon

Interne contactpersoon

In de modelklachtenregeling staat dat elke school ten minste één contactpersoon moet hebben. De klager kan zich bij de contactpersoon melden. Afhankelijk van de soort klacht verleent die bijstand en verwijst hij of zij door, zonodig naar de externe vertrouwenspersoon. Het is doorgaans niet de bedoeling dat de contactpersoon zelf bemiddelend optreedt.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is iemand die onafhankelijk onderzoekt bemiddelt en/of adviseert. Hij of zij wordt hiervoor door de school ingehuurd. Meestal gaat het om de wat zwaardere klachten. Ook kan een bestuur een externe om een oordeel of advies vragen, zodat het vertrouwen tussen het bestuur en de betreffende partijen niet geschaad wordt. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure. Ook kan een evaluatiegesprek met de klager na afhandeling van de klacht bij zijn werk horen. Jaarlijks brengt de vertrouwenspersoon schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden bij het bevoegd gezag. Heleen de Jong Advies heeft jarenlange ervaring als extern vertrouwenspersoon.

Preventie

Scholen kunnen veel baat hebben bij het hebben van een contactpersoon, onder andere doordat die de directie kan adviseren in het nemen van preventiemaatregelen. Veel contactpersonen zitten in het netwerk van Heleen de Jong Advies, waardoor ze goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen en knelpunten. Ook in de nazorg op school heeft de contactpersoon een belangrijke rol.

Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!