Heleen de Jong

Advies

 • Geregistreerd MfN Mediator
 • Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
 • Vertrouwenspersoon Integriteit
 • Coaching - Advies - Training

Privacy statement Heleen de Jong Advies

Heleen de Jong Advies gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de website. In dit privacy statement staat beschreven hoe wordtomgegaan met de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

 1. Algemeen
  • Heleen de Jong Adviesgaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de website: www.heleendejongadvies.nl.
  • Heleen de Jong Advies verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn zoals uw persoonlijke inschrijving voor de trainingen.
  • Heleen de Jong Adviesbewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens hebt aangeleverd. Heleen de Jong Advies is geen “eigenaar” van de verzamelde persoonsgegevens: u blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die u aan www.heleendejongadvies.nl verstrekt. Te allen tijde kunt u via ln [tnup] seivdagnojedneeleh [po] ofni laten weten dat uw gegevens ‘vergeten’ moeten worden (zie punt 5). Uw gegevens worden nooit gebruikt voor het doen van aanbiedingen door derden.
  • Heleen de Jong Advies neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Eventuele klachten kunt u sturen naar ln [tnup] seivdagnojedneeleh [po] ofni.
 2. Doeleinden gegevensverwerking
  • Heleen de Jong Advies verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers van de website adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over de dienstverlening.
 3. Beveiliging
  • Heleen de Jong Adviesdraagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving (AVG). Deze maatregelen, zoals logische toegangscontrole met wachtwoord en firewall, verzekeren een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico's die het verwerken van persoonsgegevens en de aard daarvan met zich meebrengen.
 4. Verstrekking aan derden
  • Heleen de Jong Advies verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.
 5. Rechten gebruiker
  • Heleen de Jong Advies eerbiedigt de door de wet aan u toegekende privacy rechten. U hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van uw eigen persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek doen via ln [tnup] seivdagnojedneeleh [po] ofni om ‘te worden vergeten’ in welk geval uw persoonsgegevens worden verwijderd.
 6. Wijzigingen
  • Heleen de Jong Advies behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling dit Privacy statement te wijzigen.

mei 2018

Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!