Heleen de Jong

Advies

  • Geregistreerd MfN Mediator
  • Gecertificeerd Vertrouwenspersoon
  • Vertrouwenspersoon Integriteit
  • Coaching - Advies - Training

Veilige School

Klachtenregeling Onderwijs

Ondanks alle inspanningen om onveilige situaties te voorkomen, gaat het wel eens mis. Kinderen die treiteren - actueel is het cyberpesten - leraren die over de schreef gaan, agressieve ouders, het komt allemaal voor. Daarom moet elke school een veiligheidsbeleid en een klachtenregeling hebben. Dit is wettelijk geregeld. ledereen die op school met gedrag te maken krijgt dat niet door de beugel kan, kan een klacht indienen. Dit geldt ook als het gaat om klachten over de schoolorganisatie en bijvoorbeeld over pedagogische keuzes van leerkrachten.

Soorten klachten

De klachtenregeling onderwijs bestrijkt vooral sociaal-emotionele klachten, die onderverdeeld kunnen worden in seksuele en andersoortige intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Verder is ze van toepassing op administratieve klachten, zoals het begeleiden en beoordelen van leerlingen, toelating en verwijdering, ordehandhaving en dergelijke.

Waar naartoe?

De meeste scholen hebben een contactpersoon bij wie de klager in eerste instantie terecht kan. Die behandelt niet zelf het conflict, maar is een luisterend oor en helpt de klager op weg. Als de school het probleem zelf niet kan oplossen, kan de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van de school worden ingeschakeld. Als laatste kan de landelijke klachtencommissie gevraagd worden te oordelen. Daarnaast is er altijd een gang naar de rechter mogelijk.

De landelijke klachtencommissie

De klachtencommissie adviseert het bevoegd gezag over de (on)gegrondheid van de klacht, het nemen van maatregelen en overige besluiten die het moet nemen. De wet verplicht scholen om over een klachtencommissie te beschikken. De meeste scholen zijn bij een regionale of landelijke klachtencommissie aangesloten. Klagers kunnen rechtstreeks naar de landelijke klachtencommissie stappen. Meestal verslechtert hierdoor de verhouding tussen ouders en de school, ook omdat de laatste zich in zo'n geval gepasseerd voelt. AIle partijen worden er beter van als ouders op de juiste manier hun recht kunnen halen binnen de school.

Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!